انواع طرح های ایرانسل و قیمت آنها


طرح آبی روزانه                قیمت: ۳۰۰     کد:   #2*1*5*7*140*

طرح آبی هفتگی                قیمت:۱۷۵۰    کد:   #2*2*5*7*140*

طرح آبی ماهانه                 قیمت:۶۰۰۰    کد:   #2*3*5*7*140*


طرح قرمز روزانه             قیمت: 150      کد:   #3*1*5*7*140*

طرح قرمز هفتگی             قیمت: 875      کد:   #3*2*5*7*140*

طرح قرمز ماهانه              قیمت: 3000    کد:   #3*2*5*7*140*

توضیح : با فعال کردن طرح قرمز هزینه ارسال هر صفحه  پیام به سیم کارت ایرانسل از 16تومان به 4تومان و به همراه اول از 16 به 8 تومان کاهش میابد .


طرح طلایی روزانه          قیمت: 1.500ت     کد:   #1*1*5*7*140*

طرح طلایی هفتگی          قیمت: 8.750 ت    کد:   #1*2*5*7*140*

طرح طلایی ماهانه           قیمت: 30.000ت   کد:   #1*3*5*7*140*


            همه چیز در مورد ایرانسل