روش تغییر آهنگ پیشواز

برای تغییر رایگان آهنگ پیشواز خود کد زیر را به ۷۵۷۵ ارسال کنید.

                <کد آهنگ جدید><کد آهنگ فعلی>tv

   مثال:                      ۲۲۱۱۰۰ tv۲۲۱۲۸۲

           تغییر آهنگ پیشواز ایرانسل


در زیر کد های جدید آهنگ پیشواز را برای شما قرار دادیم .

۱.نام آهنگ: از سرزمین های شمالی         کد: ۳۳۱۱۱۰

۲.نام آهنگ: پلنگ صورتی                    کد: ۳۳۱۱۳۹

۳.نام آهنگ: چرا عباس دیر کرد ۱           کد: ۳۳۱۱۵۴

۴.نام آهنگ: چرا عباس دیر کرد ۲           کد: ۳۳۱۱۵۵ 

۵.نام آهنگ: سوت                              کد: ۳۳۱۱۴۱

۶.نام آهنگ: سوت                              کد: ۲۲۱۱۰۰

۷.نام آهنگ: سوت۳                            کد: ۲۲۱۲۱۸

۸.نام آهنگ: از کرخه تا راین                  کد: ۳۳۱۱۰۵

۹.نام آهنگ: حیدر حیدر یا مولا                کد: ۴۴۱۱۷۶

۱۰.نام آهنگ: الله اکبر بی کلام                کد: ۰۰۲۲۷۱

۱۱.نام آهنگ: ارتش                            کد: ۰۰۲۲۷۲

۱۲.نام آهنگ: ای ایران                        کد: ۰۰۴۱۵۴

۱۳.نام آهنگ: ایران ایران ۱                  کد: ۰۰۲۲۸۰

۱۴.نام آهنگ: ایران ایران ۲                  کد: ۰۰۲۲۷۹

۱۵.نام آهنگ: بسیج                            کد: ۰۰۲۲۷۳

۱۶.نام آهنگ: بسیج بی کلام                   کد: ۰۰۲۲۷۴

۱۷.نام آهنگ: به لاله در خون خفته          کد: ۰۰۲۲۷۵

۱۸.نام آهنگ: بوی گل و سوسن و یاسمن آید کد: ۰۰۲۲۷۶

۱۹.نام آهنگ: بیمار انگلیسی                  کد: ۲۲۱۱۵۵

۲۰.نام آهنگ: پرش                             کد: ۲۲۱۱۲۵

۲۱.نام آهنگ: پلیس برلی هیلز                کد: ۲۲۱۱۳۳

۲۲.نام آهنگ: پاکانینی ۱                       کد: ۲۲۱۱۹۰

۲۳.نام آهنگ: پاکانینی ۲                        کد: ۲۲۱۱۹۱

۲۴.نام آهنگ: پاکانینی ۳                       کد: ۲۲۱۱۹۲

۲۵.نام آهنگ: تم ۱ ایرانسل                    کد: ۰۰۱۲۸۹


 برای خرید آهنگ ها باید کد آهنگ را به ۷۵۷۵ ارسال کنید که بابت آن ۵۰۰۰ ریال از اعتبار شما کسر میشود و این آهنگ به مدت یک ماه فعال بوده و به رایگان قابل تعویض است.


 کدهای دیگر آهنگ پیشواز ایرانسل

همه چیز در مورد آهنگ پیشواز ایرانسل